Algemene voorwaarden

Definities & Geldingsbereik

 • Onder Multi Meubel wordt verstaan: MM Office kantoorinrichting, h.o.d.n. MM Office, Multi Meubel Kantoorinrichting, Kantoormeubelenwebshop.nl en Humanofficeshop.nl hierna te noemen MM Office. Onder wederpartij wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een order plaatst bij MM Office, dan wel degene aan wie MM Office een aanbod doet.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle diensten verricht door en alle overeenkomsten gesloten met MM Office. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte, het geven van een opdracht en / of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan. Een verwijzing door de wederpartij naar welke andere algemene voorwaarde dan ook wordt niet aanvaart. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven andere.

Consumentenbepaling

Wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in de art. 6:236 en 6:237 BW. In deze gevallen geldt het bepaalde in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.

Prijzen

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevens. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de per aanbiedingsdatum geldende prijzen, tarieven, honoraria, etc. Tenzij anders is vermeld of overeengekomen gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting, invoerrechten, heffingen van overheidswege, kosten voor verpakking en transport, en kosten voor montage.
 • De prijzen zijn gebaseerd op levering franco huis, begane grond, bij een goederenbedrag van Euro 500,00 netto. Bij orders beneden dit bedrag heeft MM Office het recht een toeslag te berekenen van Euro 15,00 netto.
 • Indien zich prijsverhogingen c.q. tariefswijzigingen voordoen, waardoor MM Office hogere kosten moet maken, heeft zij het recht het prijsverschil door te berekenen, ook al geschiedt dit alles ten gevolge van een reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid, en ook al betreft het een overeenkomst uit hoofde van aanneming van werk.
 • Leidt bij aanneming van werk het saldo van meer- en minderwerk tot een lagere aannemingssom, dan heeft MM Office het recht op 15% van deze mindering.

Overeenkomst

 • Orders zijn pas bindend voor MM Office wanneer de acceptatie ervan schriftelijk aan de wederpartij is medegedeeld, dan wel wanneer uit enige handeling van MM Office blijkt dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is MM Office gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Wanneer geen overeenkomst volgt uit een door MM Office op aanvraag van de wederpartij uitgebrachte offerte is zij te allen tijde gerechtigd de kosten die verbonden zijn met het uitbrengen van die offerte aan de wederpartij door te berekenen.

Wijziging & Annulering

 • Een wijziging in de order dient tijdig en schriftelijk te geschieden. Zij zal pas gevolgen hebben wanneer de Acceptatie ervan door MM Office schriftelijk is bevestigd, dan wel indien acceptatie blijkt uit handelingen van MM Office. Indien zij hogere kosten veroorzaakt worden deze de wederpartij in rekening gebracht. Een mondelinge wijziging in de order is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Reclames omtrent de uitvoering daarvan worden niet geaccepteerd.
 • De wederpartij is niet gerechtigd een order te annuleren. Gehele of gedeeltelijke annulering maakt haar schadeplichtig voor alle kosten die voor de uitvoering van de order reeds zijn gemaakt, onverminderd het recht de wederpartij aan de spreken wegens winstderving.
 • In geval van annulering worden alle nog niet opeisbare vorderingen van MM Office direct opeisbaar, Onder welke vorderingen mede wordt verstaan de totaalprijs verbonden aan de order, ook indien deze nog niet of niet geheel is uitgevoerd.
 • Bij annulering met wederzijds goedvinden heeft MM Office recht op 25% van totale koopsom.

Nakoming & Levering

Alle leveringstermijnen worden bij benadering en naar beste weten opgegeven. MM Office verplicht zich inspanningen te getroosten de opgegeven leveringstermijn na te komen, doch deze is niet binden en overschrijding ervan maakt haar op generlei wijze schadeplichtig.

 • Het gekochte is vanaf het moment van sluiten van de koopovereenkomst c.q. vanaf het moment van individualiseren van het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco huis wederpartij. MM Office wijst de middelen van vervoer aan. Wanneer levering op een overeengekomen plaats op normale wijze per as niet mogelijk is wordt geleverd op de meest dichtstbijzijnde geschikte plaats.
 • Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen geeft MM Office het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te verklaren, onverminderd het recht alle gemaakte kosten, alsmede de schade wegens gederfde winst, de wederpartij in rekening te brengen.
 • Alle schaden en kosten voor MM Office, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de wederpartij, ongeacht overmacht, zijn voor rekening van laatstgenoemde.

Keuring & Acceptatie

 • Door of vanwege MM Office geleverde zaken worden door de wederpartij direct bij afname gekeurd. Mocht blijken dat het geleverde niet aan de verwachtingen voldoet, dan stelt zij MM Office daarvan onverwijld in kennis, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. Bestaat levering uit meerdere leveranties, dan keurt de wederpartij de zaken direct na ontvangst van de eerste leverantie.
 • In geval proefexemplaren of monsters worden verzonden worden deze direct bij aflevering gekeurd. Ontvangt MM Office niet per omgaande een bericht dat het monster c.q. proefexemplaar niet aan de verwachtingen voldoet, en MM Office gaat over tot levering van de zaken overeenkomstig dat monster of proefexemplaar, dan is de wederpartij verplicht deze zaken als geaccepteerd in ontvangst te nemen.
 • In ontvangst name van zaken zonder aantekening op de vrachtbrief of requ aangaande de staat van die zaken geldt als bewijs van aflevering in goede staat.

Eigendom & Retentierecht

 • De eigendom van door MM Office aan de wederpartij geleverde zaken blijft bij MM Office tot de dag waarop de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde zaken en diensten, inclusief voorafgaande leveringen en diensten, is voldaan, onverminderd het risico van de wederpartij voor die zaken.
 • Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de wederpartij niet gerechtigd de zaken in bewaring te geven, te vervreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te beschikken, een en ander uitgezonderd handelingen in de normale uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is de wederpartij niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde zaken aard- en nagelvast te verbinden. Indien door MM Office geleverde zaken door natrekking of vermenging op de wederpartij of op een derde in eigendom zijn overgegaan, dan geldt het bepaalde in het vorige lid onverkort.
 • Bij overtreding van sub B en sub C worden alle gelden, voor zover nog niet opeisbaar, direct opeisbaar, onverminderd de rechten uit het eigendomsvoorbehoud.
 • Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door of namens MM Office ontworpen of tot Stand gebrachte tekeningen, onderhoudsrapporten, handleidingen, schetsen etc. blijven bij haar berusten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit voortvloeiende voor rekening van de wederpartij.
 • Indien MM Office zaken van of vanwege de wederpartij onder zich heeft is zij gerechtigd deze onder zich te houden tot volledige betaling is geschied. Onder volledige betaling wordt verstaan betaling van alle opeisbare vorderingen enige betrekking hebben op voorbedoelde zaken.
 • Zaken waarop MM Office rechten van welke aard dan ook op kan doen gelden, waaronder intellectueel Eigendom, eigendomsvoorbehoud etc., worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van MM Office door wederpartij buiten Nederland gebracht.

Betalingen

 • De wederpartij is verplicht alle rekeningen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betalingen geschieden ten kantore van MM Office en in Nederlandse valuta. Schuldvergelijking en aftrek zijn, evenals opschorting, niet toegestaan.
 • Voor orders die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor gecombineerde of samengestelde orders, zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd. Evenzo kan MM Office betalingen onder rembours verlangen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is MM Office gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met een contractuele rente van 1.5% per maand, onverminderd het recht het bedrag te vermeerderen met incasso-, gerecht-, en andere inningskosten, waardoor begrepen de kosten van een raadsman. De incassokosten, waaronder begrepen de kasten van een raadsman. De incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 75,00.
 • Doet het geval van sub C zich voor, dan wordt een betaling in eerste instantie aangemerkt als betaling van rente en kosten, ongeacht onder welke omschrijving de betaling werd verricht.
 • MM Office is gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. Deze toeslag is verschuldigd zodra betaling plaatsvindt na de vervaldatum van de factuur.
 • MM Office is te allen tijde gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Zij kan de nakoming opschorten indien de verlangde zekerheid niet wordt of kan worden gegeven. Evenzo worden dan alle nog niet opeisbare vorderingen van MM Office op de wederpartij direct opeisbaar.
 • Onverminderd de overige betalingscondities heeft MM Office het recht ontvangen verzekeringspenningen in mindering te brengen op het ter zake van de overeenkomst verschuldigde.
 • In geval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, of anderszins is opgehouden te betalen, is komen te overlijden, dan wel onder curatele wordt gesteld, worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van MM Office op de wederpartij direct opeisbaar.

Reclame & Garanties

 • Reclames dienen binnen 6 dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis van MM Office te worden gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. Iedere beschikkingshandeling door of vanwege de wederpartij is een handeling van acceptatie, en sluit iedere vorm van reclame uit. Retourzendingen worden door MM Office niet geaccepteerd.
 • Reclames ten aanzien van gedeclareerde bedragen dienen binnen 6 dagen na factuurdatum per aangetekend Schrijven ter kennis van MM Office te worden gesteld, op straffe van verval van iedere aanspraak.
 • Garantie wordt enkel verleend wanneer dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Zij strekt in geen geval verder dan de zich voordoende fabrieksfouten, en omvat derhalve niet storingen ten gevolg van slijtage of gebruik van het geleverde. De garantie strekt zich niet verder uit dan de garantie die MM Office van haar leverancier verkrijgt.
 • Een gegeven garantie komt in ieder geval te vervallen indien de wederpartij toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, en / of wanneer door de wederpartij of door een derde werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde zijn uitgevoerd.

Aansprakelijkheid & Overmacht

Alle door MM Office verrichte leveringen en werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de wederpartij. Derhalve is MM Office jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade, en vrijwaart de wederpartij MM Office voor aanspraken van derden wegens schade;
voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden of enig verzuim in de uitvoering van de gegeven order;
ten gevolge van een gebrek c.q. de kwaliteit van geleverde zaken;
veroorzaakt door diegene die zij tot de uitvoering van de order c.q. overeenkomst (deels) in haar plaats heeft gesteld;

 • Storing in het bedrijf van MM Office ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen MM Office en wederpartij over een weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtsituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht MM Office van haar verplichtingen en maakt het haar op generlei wijze schadeplichtig.
 • Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die MM Office ter Uitvoering van de order heeft aangesteld, of in het bedrijf die fungeert als leverancier of vervoerder van MM Office.
 • In geval van overmacht zal MM Office daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij.
  De wederpartij heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de order te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te vergoeden.
 • De aansprakelijkheid van MM Office aangaande gebreken aan door of namens haar vervaardigde, bewerkte of geleverde zaken blijft te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging van die zaken dan wel creditering van het aan de wederpartij ter zake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van MM Office. Hetzelfde geldt voor door de haar voor de wederpartij verrichte diensten.
 • MM Office accepteert nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet bedrijfsschade of gevolgschade, in welke vorm dan ook.
 • Heeft MM Office uit hoofde van enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij en op eigen kosten een verzekering afgesloten, dan accepteert zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de aan haar uitgekeerde verzekeringspenningen.

Rechts- en Formkeuze

De burgerlijke rechter te 's-Gravenhage is met uitsluiting van iedere andere bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van transacties, overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en nadere overeenkomsten tussen MM Office en de wederpartij.

 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten is het Nederlandse Recht van toepassing. De bepalingen van het Nederlandse burgerlijk recht gelden onverkort wanneer de wederpartij een buitenlandse betreft.

Katwijk, 1 augustus 2010

Herman van Rhijn
MM Office